Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Body Balance One

Artikel 1:Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Body Balance One: de gebruiker van de Algemene voorwaarden. Body Balance One is eigendom van: A.C. Bakker Blekerssingel 9 2806AA Gouda 0650120738 Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is. In het bijzonder wordt onder Consument ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Body Balance One en de Consument. 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Body Balance One zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Body Balance Onel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Body Balance One ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

2.3 Het doen van een bestelling houdt in dat de Consument de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 Body Balance One behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Consument opgegeven e-mailadres.

3.2 Body Balance One is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Body Balance One dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.

3.3 Om producten te kunnen bestellen is een minimale leeftijd van 18 jaar vereist. Door de producten te bestellen,verklaart de Consument dat hij tenminste de gestelde leeftijd van 18 jaar heeft.

.

Artikel 4 Prijzen

4.1 De vermelde prijzen op de website van Body Balance One zijn inclusief BTW. De prijzen voor leveringen in het buitenland (Buiten Nederland) worden per bestelling bepaald.

4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Body Balance One onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. Body Balance One heeft het recht om de Consument, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten.

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst

5.1 Indien de bestelling nog niet is verzonden, kan de Consument binnen 14 dagen zijn order kosteloos annuleren.

Artikel 6 Bestelling en Levering 

6.1 Levering geschied alleen naar in Nederland en Belgie gelegen adressen en alleen op deze leveringen zijn onze prijzen en eventuele acties van toepassing.

6.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Herbalife Nutrition of Body Balance One. Body Balance One is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door geselecteerde bezorger, dan wel enige andere door Body Balance One ingeschakelde vervoerder.

6.3 De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

6.4 Indien de Consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Consument nadat Body Balance One hem heeft verwittigd. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.5 Opgegeven levertijden van Body Balance One zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de Consument Body Balance One schriftelijk in gebreke te stellen. De Consument is gerechtigd om bij overschrijding van de uiteindelijke levertijd de overeenkomst te annuleren.

6.6 Voor bestellingen tot €75 brengen wij €4,= in rekening. Leveringen in het buitenland worden per bestelling bepaald.

6.7 Body Balance One is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 7 Garantie & Retourneren

7.1 Body Balance One. nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

7.2 Als u in de 30 dagen na uw aankoop niet volledig tevreden bent over de hoge kwaliteit van de Herbalife Nutrition producten, dan zullen wij u het aankoopbedrag zonder voorbehoud terugbetalen. Indien u van deze garantie gebruik wenst te maken, kunt u hierover contact met ons opnemen en een retourformulier aanvragen. U dient wel binnen 30 dagen na ontvangst datum zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor de retournering van de gekochte producten. De producten die u vergoedt wilt zien moet u ook terugsturen anders kunnen wij deze niet vergoeden. Uw aankoop bedrag eventueel vermeerdert met door u betaalde heen-verzendkosten zal dan zo snel mogelijk na ontvangst van de geretourneerde producten via uw eigen betaalmiddel of na overleg met u op uw bank- of girorekening worden bijgeschreven.

7.3 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

7.4 Indien een product een gebrek vertoont, zal Body Balance One de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Consument, naar keuze van Body Balance One vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Body Balance One te retourneren en de eigendom daarover aan Body Balance One te verschaffen.

7.5 Het is mogelijk dat Body Balance One op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Body Balance One is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Consument over; nadat hij al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met Body Balance One is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daar onder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtten werkzaamheden.

8.2 De Consument mag de producten, voordat eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, door leveren. vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

9.1 De Consument is gehouden het geleverde op het moment van levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij behoort de Consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

9.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Body Balance One te worden gemeld.

9.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de Consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Body Balance One met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde.

9.4 Indien ingevolge lid 9.3 tijdig wordt gereclameerd, blijft Consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de Consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Body Balance One en op de wijze zoals door Body Balance One aangegeven.

Artikel 10 Betaling

10.1 Body Balance One biedt verschillende mogelijkheden om te betalen: Via Internetbankieren met IDeal. Met iDeal kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDeal betalingen worden meteen afgeschreven. Dit is de snelste betaalmethode. Wilt uw bestelling snel geleverd hebben? Kies dan voor betalen via iDeal.

10.2 Via Internetbankieren met VISA Of Master Card Met VISA Of Master Card kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. VISA Of Master Card betalingen worden meteen afgeschreven. Dit is een snelle betaalmethode. Wilt uw bestelling snel geleverd hebben? Kies dan voor betalen via iDeal of credit card.

10.3 Indien de Consument met enige betaling in gebreke blijft, is Body Balance One gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 11 Incassokosten

11.1 Is de Consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Consument.

11.2 Body Balance One is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Indien door BodyBalance.One geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Body Balance One jegens Consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

12.2 Body Balance One is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

12.3 Onverminderd het bovenstaande is Body Balance One niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzetten/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van Consument.

12.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indiende schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Body Balance One of zijn ondergeschikten.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Body Balance One in geval van overmacht het rechtom, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussen komst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Body Balance One gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Body Balance One geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Body Balance One niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Body Balance One worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een(telecommunicatie- )netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 14 Spaartegoed

14.1 Van elke bestelling die bij Body Balance One geplaatst wordt kan er een percentage van het totaalbedrag minus eventuele verzend- en/of administratiekosten worden opgeslagen als een spaartegoed voor de consument. De spaaractie is bedoeld als een marketing middel en kan toegepast worden in specifieke perioden. Dit zal duidelijk op de site worden gecommuniceerd.

14.2 Het percentage zoals genoemd in 14.1 is variabel en mag op ieder moment worden aangepast door Body Balance One, ook mag zij op ieder moment de spaartegoed actie stopzetten of de regels hier voor wijzigen.

14.3 Het spaartegoed van een consument blijft geldig tot 90 dagen nadat er voor het laatst een bedrag aan het spaartegoed is toegevoegd. Na deze 90 dagen is het Body Balance One toegestaan om het spaartegoed van de consument te blokkeren c.q. verwijderen.

14.4 Het spaartegoed van een consument kan op ieder moment bij een volgende bestelling gebruikt worden als korting. Het spaartegoed uitgekeerd door Body Balance One kan nooit hoger zijn dan 50% van het totaalbedrag van de bestelling, wanneer het spaartegoed dit bedrag overstijgt dan wordt de korting aangepast. .

14.5 Het spaartegoed vertegenwoordigd geen waarde in contanten en wordt als zodanig ook nooit uitgekeerd het kan slechts in mindering worden gebracht op een volgende bestelling met in achtneming van 14.4.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op elke overeenkomst tussen Body Balance One en de Consument is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Disclaimer

17.1 Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Body Balance One steeds worden gewijzigd. Body Balance One registreert en slaat de door de Consument verstrekte gegevens in een data bestand op.

17.2 De website van Body Balance One en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Body Balance One sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade)die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Zij onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Zij geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan ze garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan de Consument vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. De Consument dient daartoe zelfvoorzorgsmaatregelen in acht te nemen. De houder van deze website behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

17.3 Alle verwijzingen naar gewichtsbeheersing hebben betrekking op het Herbalife Nutrition gewichtsbeheersings programma dat onder andere een evenwichtig dieet, regelmatige lichaamsbeweging, dagelijks voldoende inname van water, inname van voedingssupplementen indien nodig en voldoende rust omvat. Individuele resultaten zullen verschillen. De Herbalife producten zijn niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren, behandelen of voorkomen.

Artikel 18 Diversen

18.1 Wanneer door Body Balance One gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat deze Voorwaarden soepel zijn toegepast.

18.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Body Balance One in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Body Balance One vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Print Friendly, PDF & Email

Hoe Vitaal ben jij?

>